ICL Services
Ask a question

Društvena odgovornost

ŠTA JE TO Društvena odgovornost U KOMPANIJI ICL SERVICES

Kompanija, kao jedan od lidera u svom segmentu tržišta, pruža značajan doprinos razvoju socijalne i ekološke dobrobiti društva i pridržava se principa ustanovljenih međunarodnim standardom ISO 26000

Poslovanje uvek podrazumeva odgovornost pred društvom

PRINCIPI KOMPANIJE U OBLASTI DRUšTVENE ODGOVORNOSTI

ETIČKO PONAŠANJE ETIČKO PONAŠANJE
Kompanija podrazumeva etičko i profesionalno ponašanje svojih zaposlenih, koje je usaglašeno sa Misijom Kompanije i njenim vrednostima.
POŠTOVANJE INTERESA ZAINTERESOVANIH STRANA POŠTOVANJE INTERESA ZAINTERESOVANIH STRANA
Kompanija vodi neprekidni dijalog sa zainteresovanim stranama, regularno istražuje, procenjuje i uzima u obzir očekivanja i interese zainteresovanih strana uz pomoć poslovnih sastanaka, intervjua, anketa i analiza prepiski.
POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA
Kompanija poštuje ljudska prava, podrazumevajući da su ona potpuno primenjiva u zemljama u kojima postoji predstavništvo Kompanije, u svim kulturama i u svim okolnostima, a takođe preduzima sve mere za poštovanje istih, smatra neprihvatljivim sticanje koristi od situacija, kada zakonodavstvo ili njegova primena ne obezbeđuju srazmernu zaštitu ljudskih prava.
POŠTOVANJE VLADAVINE ZAKONA I MEĐUNARODNIH NORMI PONAŠANJA POŠTOVANJE VLADAVINE ZAKONA I MEĐUNARODNIH NORMI PONAŠANJA
Kompanija poštuje sve zakone i normativne akte koji se na nju primenjuju, preduzima mere za njihovo istraživanje i tumačenje, informiše zaposlene o odgovornosti poštovanja istih i doprinosi primeni odgovarajućih i blagovremenih mera u cilju obezbeđivanja poštovanja zakona u svim jurisdikcijama, u okviru kojih Kompanija obavlja svoju delatnost.
TRANSPARENTNOST TRANSPARENTNOST
Kompanija nastoji da otkrije u jasnoj, tačnoj i punoj formi, kao i u razumnoj i dovoljnoj meri, politiku, rešenja i delatnost, za koje ona snosi odgovornost, uključujući njihov već poznat i moguć uticaj na društvo, ekonomiju i životnu sredinu. Princip transparentnosti ne podrazumeva otkrivanje poverljivih informacija, od strane Kompanije, ili informacija, čije dostavljanje može povući za sobom narušavanje pravnih i komercijalnih obaveza, obaveza obezbeđivanja bezbednosti i neprikosnovenosti privatnog života.
ODGOVORNOST ODGOVORNOST
Kompanija uviđa neophodnost redovnog izveštavanja o uticaju svoje delatnosti na društvo, ekonomiju i životnu sredinu. Kompanija razmatra konstruktivnu kritiku zainteresovanih strana kao izvor modernizacije svoje delatnosti i odgovara na takvu kritiku, uzimajući u obzir preduzimanje mera usmerenih na sprečavanje ponavljanja negativnih uticaja.

Izveštaj o društvenoj odgovornosti

IZVEŠTAJ O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI U skladu sa prioritetima razvoja Kompanije u oblasti korporativne društvene odgovornosti, kompanija u svojoj delatnosti obraća posebnu pažnju na sledeće komponente korporativne društvene odgovornosti (u skladu sa ISO 26000):

 1. DOPRINOS EKONOMSKOM RAZVOJU REGIONA, GDE KOMPANIJA OBAVLJA SVOJU DELATNOST

  Kompanija pruža usluge iz oblasti informacionih tehnologija visokog kvaliteta na osnovu akumuliranog znanja i iskustva. Kompanija otkriva nove mogućnosti za poslovanje svojih klijenata. Kompanija na godišnjem nivou obezbedi više od 250 radnih mesta, rast prihoda od izvoza se za poslednjih 5 godina povećao 6,5 puta.

 2. OBEZBEĐIVANJE KVALITETA USLUGA I PROIZVODA

  Kompanija efikasno koristi sistem povratne veze sa klijentima – CSAT. ICL Services obezbeđuje informacionu bezbednost usluga, što se svake godine potvrđuje nezavisnom revizijom usklađenosti sa standardom ISO 27001.

  ICL Services neprekidno poboljšava kvalitet pružanja IT usluga na osnovu Lean tehnologija, koji su implementirani u kompaniji.

 3. INVESTIRANJE U LJUDSKI KAPITAL
  • ICL Services stavlja akcenat na neprekidan razvoj i održavanje ljudskih resursa.
  • Svake godine vrši se interna obuka 95% zaposlenih.
  • U programu pripreme rukovodećih kadrovskih rezervi učestvovalo je 52 zaposlenih kompanije, od kojih 28-oro danas zauzimaju rukovodeće pozicije.
  • Svake godine se sprovodi konkurs «Najbolji zaposleni godine», koji predstavlja primer efikasne nematerijalne nagrade za zasluge zaposlenih.
  • Kvartalno se sprovodi profesionalni konkurs CSat-StarTeam, koji stimuliše zaposlene na konstantno poboljšavanje kvaliteta usluga koje se pružaju.
  • Svaki zaposleni na kvartalnom nivou dobija naknadu dela troškova za bavljenje sportom.
  • Kompanija organizuje i podržava bavljenje sportom zaposlenih, putem zakupa sportskih terena na svoj račun, za sledeće vrste sportova: fudbal, odbojka, košarka, ili sajber-sport.
 4. ODGOVORNO KORPORATIVNO PONAŠANJE

  Kompanija stvara korporativnu kulturu u kojoj zaposleni i visoki zvaničnici poštuju etičke norme i pravila ustanovljena Statutom Kompanije i internom politikom, zatim suzbijanje korupcije i mogućeg kršenja ljudskih prava, sprečavanje diskriminacije i razvoj komunikacije koja obezbeđuje efikasnu uzajamnu saradnju Kompanije sa zainteresovanim stranama. Kompanija podstiče inovacije, razvoj zaposlenih i želju zaposlenih za pružanje doprinosa poboljšanju društva obavljanjem radnih obaveza. Kompanija je uvela poverljive procedure obaveštavanja o mogućim ili učinjenim prekršajima zaposlenih, kao i transparentne procedure istraživanja istih i pozivanja na disciplinsku odgovornost

  U KOMPANIJI VAŽE:
  • Statut kompanije
  • Politika pružanja usluga uzimajući u obzir specifičnost poslovanja svakog pravca
  • Program aktivnosti Verdant do 2016.
  • Politika korporativne društvene odgovornosti
  • Antikorupcijska politika
  • Politika u pogledu organizacionih promena
  • Politika urednog stola i urednog ekrana
 5. DONACIJE I SPONZORSTVO

  Kompanija učestvuje u dobrotvornim i volonterskim programima u oblasti podrške dečijih i socijalnih ustanova (uključujući sirotišta i bolnice), podrške duštvenih projekata i inicijativa, dobrotvornih organizacija i fondova, itd. Aktivnosti uključuju prikupljanje paketića za decu ometenu u razvoju, dobrotvorne sajmove, učešće u sveruskom programu “Milion životno značajnih sitnica” i mnogim drugim dešavanjima. Na godišnjem nivou kompanija učestvuje u više od 40 dobrotvornih akcija.

06.
MINIMIZIRANJE NEGATIVNIH UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

U kompaniji je formiran Green Team - to je tim društveno aktivnih zaposlenih iz raznih organizacionih jedinica. Ovaj tim realizuje program aktivnosti, koje su usmerene na dostizanje socijalnih i ekoloških ciljeva Kompanijeи:

Zašto je ovo važno za nas?

Mi želimo da zadržimo poziciju vodeće Kompanije u svim sferama, čak i po pitanju zaštite životne sredine i rešavanja socijalnih problema! Mi pomažemo našim zaposlenima u realizaciji njihovih želja i težnji da svet učine boljim.

 • Smanjene štetnog uticaja na životnu sredinu;
 • Efikasno korišćenje i ušteda energije i drugih resursa;
 • Udruživanje zaposlenih u cilju rešavanja društvenih problema;
 • Podrška volontera na društvenim događajima.
Naše aktivnosti:
 • u našim predstavništvima implementiramo rešenja, koja su usmerena na smanjivanje troškova za potrošnju električne energije, vode, toplotne energije;
 • održavamo čistoću na javnim površinama predviđenim za odmor;
 • sadimo drveće;
 • odvojeno sakupljamo otpad (na primer, pravilno recikliranje baterija);
 • obučavamo zaposlene za efikasno korišćenje energetskih resursa na poslu i kod kuće;
 • implementirali smo servis "Saputnik" (Carsharing);
 • sprovodimo efikasne planove za energetsku potrošnju opreme (radne stanice, serveri i sl.);
 • organizujemo dobrotvorne akcije;
 • kreiramo sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (ISO 14001)

Kontaktirajte nas

Phone +7 (843) 567-15-88 pr@icl-services.com
icl-services.com uses cookies, and by continuing browsing the website you give your consent to the use of cookies by us. Otherwise you should leave our website after reading this.
Up